Informacje

RODO (określenie ADO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. ul. Długosza 59, 33-300 Nowy Sącz. Więcej o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych w placówkach medycznych należących do NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. przekazanych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych jest NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, KRS: 0000708077, NIP: 7343554492 Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 59
  2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail, informacji o stanie zdrowia będą osoby zatrudnione w NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. wykonujących świadczenia medyczne jak i ich obsługę organizacyjno – zarządczą w imieniu Spółki.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. zawarł umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanej usługi medycznej (świadczenia medycznego) dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu medycznego.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji medycznej.
  6. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń medycznych w placówkach NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia*, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń medycznych w placówkach NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  8. Podanie danych osobowych jest bezwzględnie wymagane dla udzielenia świadczenia medycznego. W przypadku nie wyrażenia zgody i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. na rzecz ewentualnej potrzeby potwierdzenia wizyty oraz w celach organizacyjnych i statystycznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawa w tym zakresie, w szczególności w zakresie świadczeń finansowych z środków publicznych na ochronę zdrowia i ich rozliczania,
  10. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych w NZOZ PRODENTAL Sp. z o.o. za pośrednictwem telefonu numer: 18 443 41 73 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected]

*Powyższy zapis dotyczący usuwania danych osobowych nie dotyczy danych medycznych (dokumentacji medycznej), które – na mocy art. 29 ustawy o prawach pacjenta i RzPP – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany przechowywać przez minimalny okres wskazany w ustawie.

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw.

Rafał Kutyba - ZnanyLekarz.pl